CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018
Ngày đăng 02/04/2018 | 02:40

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018; Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 19/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phòng, chống dịch thành phố Hà Nội năm 2018; Kế hoạch số 248/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ngày 22/12/2017 về việc phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018 và Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

Để chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn quận Cầu Giấy, UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn quận năm 2018”.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo nội dung của Kế hoạch (Xem nội dung Kế hoạch tại đây).

UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản về UBND quận Cầu Giấy (qua Phòng Kinh tế quận) trước ngày 15 hằng tháng; Khi xảy ra dịch: báo cáo bằng điện thoại trước 15h00 hằng ngày và báo cáo bằng văn bản 03 ngày/lần về thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm quận (qua Trạm thú y quận) để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN