CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Chương trinh quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2018-2021
Ngày đăng 02/04/2018 | 02:47

Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 26/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và loại trừ bệnh dại trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021.

Để khống chế bệnh dại trên đàn chó nuôi và trên người nhằm loại trừ bệnh dại trên địa bàn quận Cầu Giấy, UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia khống chế, loại trừ bệnh dại ở động vật trên địa bàn quận giai đoạn 2018-2021.

Phòng Văn hòa và Thông tin thông báo nội dung của Kế hoạch (Xem nội dung kế hoạch tại đây).

UBND quận Cầu Giấy yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN