CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 28/04/2018 | 11:08  | View count: 27

Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem nội dung Quyết định tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN