CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định số 515/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình tổng thể về phát triển văn hóa Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025
Ngày đăng 04/08/2023 | 10:54  | View count: 46

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN