CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH Triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 23/6/2023 của UBND Thành phố về việc thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030
Ngày đăng 11/08/2023 | 16:01  | View count: 19

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN