CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

KH tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ
Ngày đăng 02/07/2024 | 15:10  | View count: 25

Xem nội dung tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN