CÔNG TÁC ĐẢNG

Quận cầu Giấy tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023
Ngày đăng 11/01/2023 | 09:25  | View count: 165

Chiều ngày 10/01/2023, tại trụ sở Quận ủy Cầu Giấy, Đảng bộ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tới dự có các đồng chí Thường trực Quận ủy - Thường trực HĐND quận - Lãnh đạo UBND quận; các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội quận; Trưởng các phòng, ban thuộc quận; Bí thư Đảng ủy, Phó bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 8 phường; Bí thư, Phó bí thư các TCCS Đảng trực thuộc Quận ủy; Chuyên viên các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Quận ủy; các đồng chí được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp công tác công tác kiểm tra, công tác dân vận, công tác tuyên giáo; các đồng chí được biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tới dự hội nghị còn có các đồng chí đại diện các ban xây dựng Đảng Thành ủy.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến  – Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận báo cáo tổng kết

công tác xây dựng Đảng năm 2022

Năm 2022 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết ĐH đảng các cấp và các Chương trình toàn khóa của Thành phố cũng như của Quận, cũng là năm quận Cầu Giấy kỷ niệm 25 năm thành lập (01/9/1997 - 01/9/2022). Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giaovới những kết quả tích cực:

- Quận đã tập trung triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Thành ủy cũng như các Chương trình, Kế hoạch công tác toàn khóa của Thành phố và Quận. Qua đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình công tác Quận ủy năm 2022, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch thành phố giao, các đề án nhánh cũng được các Ban Chỉ đạo các Chương trình quan tâm tổ chức thực hiện theo tiến độ đề ra.

- Với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, năm 2022, Quận đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch 12 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; Chủ động xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế quận phục hồi mạnh mẽ, thu ngân sách Nhà nước trên địa bản tăng cao; Các hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh; Hạ tầng đô thị được duy trì tốt; Công tác giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển quy mô và chất lượng, 14 năm liền Quận dẫn đầu thành phố về chất lượng thi vào lớp 10 công lập, hoàn thành xuất sắc 13/13 chỉ tiêu thi đua ngành giáo dục năm học 2021 - 2022 được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được cải thiện. An sinh xã hộiđược đảm bảo; An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bản quận được giữ vững. Quận đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số công trình trọng điểm. Bên cạnh đó nhiều chủ trương cải tạo, xây dựng lại các trường học công lập, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích được triển khai thực hiện. Quận cũng chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm; các hoạt động chào mừng 25 năm ngày thành lập quận.

Lãnh đạo thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả nổi bật:

* Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác Xây dựng Đảng. Với quan điểm chỉ đạo: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Quận ủy đã tập trung chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, cụ thể:

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo. Tổ chức tốt các hội nghị tuyên truyền đảm bảo hiệu quả, chất lượng, cung cấp, định hướng thông tin cho đội ngũ báo cáo viên. Quan tâm công tác nắm bắt tình hình, dư luận xã hội, định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đặc biệt chú trọng định hướng tư tưởng, dư luận trước những vấn đề phát sinh phức tạp; tiếp tục thực hiện việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng củng cố TCCS Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy, tăng cường vận động, phát triển mới tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.Làm tốt công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đánh giá và thực hiện chế độ, chính sách cán bộ. Chỉ đạo thực hiện tốt các nghiệp vụ về công tác phát triển Đảng và quản lý đảng viên. Năm 2022, công tác chỉ đạo ĐH các chi bộ trực thuộc đảng bộ đã đạt được kết quả tốt theo tiến độ đề ra.

- Công tác dân vận của hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Tiếp tục thực hiện và đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", việc thực hiện QCDC ở cơ sở được đẩy mạnh ở tất cả các loại hình. Sự phối kết hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác dân vận ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức CT - XH và nhân dân trên địa bàn quận.Chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, công tác giải phóng mặt bằng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận.

- Công tác nội chính được chú trọng. Tập trung rà soát các vụ việc phức tạp, tiềm ẩn trên địa bàn quận đưa vào diện Ban Thường vụ Quận ủy theo dõi, chỉ đạo giải quyết theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy. Chỉ đạo các cơ quan nội chính thường xuyên nắm chắc tình hình các vụ việc xảy ra trên địa bàn, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo quy định.

* Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền

- Tập trung chỉ đạo đổi mới phương pháp xây dựng, ban hành nghị quyết của HĐND quận theo hướng đúng luật, bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng và tình hình thực tiễn của địa phương. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, đại biểu HĐND; chất lượng các kỳ họp HĐND, các phiên giải trình của Thường trực HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri; quan tâm đôn đốc giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân.

- Tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của UBND quận và UBND các phường. Chỉ đạo quyết liệt nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, công vụ, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân và tính hiệu quả trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn quận.

* Lãnh đạo hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Quan tâm lãnh đạo, định hướng, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng, củng cố tổ chức hội, đoàn thể. Chú trọng chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tuyên truyền vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận và cơ sở. Qua hoạt động của MTTQ, các đoàn thể đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư, huy động mọi nguồn lực đóng góp vào các quỹ do Trung ương, thành phố phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đề ra trong năm 2022.

Trong bối cảnh khó khăn chung của cả Thành phố, những kết quả đạt được trong năm 2022 của quận Cầu Giấy đã được Thành phố ghi nhận, biểu dương với những thành tích hết sức phấn khởi, đó là: 42/43 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; các ban Xây dựng Đảng của Quận ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận đều được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn những hạn chế, đó là: Chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ của một số tổ chức đảng hiệu quả chưa cao; công tác quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên ở một số TCCS đảng chưa đạt yêu cầu. Công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân ở một vài cơ sở có nơi, có lúc chưa kịp thời. Vẫn còn tình trạng đảng viên vi phạm phải xử lý, kỷ luật. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND đối với việc thực hiện một số dự án còn chậm. Việc quản lý trật tự xây dựng có thời điểm chưa quyết liệt. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội ở một số cơ sở còn chưa thật sự hiệu quả. Công tác phát triển hội viên, đoàn viên còn khó khăn.

Đ/c Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy yêu cầu các TCCS Đảng cần nghiêm túc đánh giá và rút ra các bài học kinh nghiệm để các cấp ủy Đảng cùng nắm bắt, vận dụng trong năm 2023.

Về nhiệm vụ năm 2023: Tình hình thế giới và khu vực được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với những khó khăn thách thức trước mắt sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Ban Chấp hành Đảng bộ quận tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh: Chỉ đạo triển khai sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đảng các cấp, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị gắn với chủ đề công tác năm 2023 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển". Tiếp tục triển khai thực hiện 06 Chương trình công tác của Quận ủy (nhiệm kỳ 2020-2025). Tổ chức Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023 trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2023- 2028).

Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu KT- XH Thành phố giao. Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách, giải ngân đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023; Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025. Tập trung công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện đầu tư các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm... Bên cạnh đó, đảm bảo giữ vững các kết quả đã đạt được về văn hóa - xã hội, giáo dục - đào tạo, cải cách hành chính; và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khác.

Bảo đảm giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn quận, các phường. Các phòng, ban, ngành cần chủ động phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn quận trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; đặc biệt tập trung đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trung tâm trong các ngày Tết; Giải quyết tốt đơn thư, tin tố giác từ nhân dân, từ cơ sở. Phát huy vai trò đội ngũ CTV DLXH, tổ hoà giải. Đẩy mạnh phong trào tham gia Bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nắm tình hình, bám sát địa bàn, rà soát công tác quản lý nhân khẩu, đăng ký tạm vắng, tạm trú. Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán Quý Mão cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm lo cho nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; chăm lo tới các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, khu vực còn khó khăn với phương châm “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Năm 2023 là năm có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, thực hiện chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Đảng bộ quận.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Quận ủy đã trao Kỷ niệm chương công tác xây dựng Đảng về kiểm tra, dân vận, tuyên giáo và trung tâm chính trị cho 13 đồng chí; Tuyên dương khen thưởng mô hình “Dân vận khéo” năm 2022 đối với 10 tập thể và 10 cá nhân; Tuyên dương khen thưởng 8 TCCS Đảng, 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022.

Một số hình ảnh:

Đ/c Trần Thị Phương Hoa-Thành ủy viên, Bí thư Thường trực Quận ủy trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp công tác kiểm tra

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp

công tác dân vận, công tác tuyên giáo 

Đ/c Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao giấy khen TCCS Đảng có thành tích xuất sắc

trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận trao giấy khen đối với tập thể

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY