QUẬN ỦY CẦU GIẤY
Publish date 14/05/2021 | 09:30  | View count: 21235

THƯỜNG TRỰC QUẬN ỦY CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Stt

Họ  và  tên

Chức vụ

1

Đ/c Trần Thị Phương Hoa

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

  1. 2

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

3Đ/c Bùi Tuấn AnhPhó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

 


BAN THƯỜNG VỤ QUẬN ỦY CẦU GIẤY

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Stt

Họ  và  tên

Chức vụ

1Đ/c Trần Thị Phương HoaThành ủy viên, Bí thư Quận ủy
  1. 2

Đ/c Nguyễn Văn Chiến

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận

  1. 3

Đ/c Bùi Tuấn Anh

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

  1. 4

Đ/c Nguyễn Thị Thanh

Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch UBMTTQ quận

  1. 5

Đ/c Phạm Văn Triển

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy

  1. 6

Đ/c Lê Thị Tú

Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

  1. 7

Đ/c Lê Thị Thủy

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy

  1. 8

Đ/c Ngô Ngọc Phương

Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy

9Đ/c Trần Việt HàỦy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận
10Đ/c Dương Văn HiếuỦy viên Thường vụ, Trưởng Công an quận
11Đ/c Trương Công DũngỦy viên Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận

 

VĂN PHÒNG QUẬN ỦY CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 27, ngõ 68, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

Điện thoại: 0243 833 0325

A. CHỨC NĂNG

- Văn phòng Quận ủy là cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban thường vụ và Thường trực Quận ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy.

- Văn phòng Quận ủy có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ Văn phòng đối với các cấp ủy Đảng trực thuộc; đồng thời thực hiện sự hướng dẫn vè nghiệp vụ, chuyên môn của Văn phòng Thành ủy.

- Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Quận ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động của Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường  trực Quận ủy và các cơ quan tham mưu, giúp việc Quận ủy; phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu nộp Đảng phí tại TCCS Đảng.

- Mọi hoạt động của Văn phòng Quận ủy phải tuân thủ các quy định của Hiến pháp và pháp luật; các quy định, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng, Ban Nội chính Thành ủy; chịu sự chỉ đạo trực tiếp cảu Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy.

B. NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, phối hợp

Giúp Ban Chấp hành Đảng bộ quận xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban Thường vụ Quận ủy và lịch công tác tuần của Thường trực, Thường vụ Quận ủy. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chức năng giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; sơ kết, tổng kết việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung quy chế khi thấy cần thiết.

- Là đầu mối phối hợp, điều hòa Chương trình công tác của Thường trực Quận ủy và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; phối hợp, điều hòa hoạt động của các Ban Đảng, các cơ quan của cấp ủy để phục vụ cho hoạt động chung của Quận ủy.

- Tổ chức phục vụ các hội nghị thường xuyên và đột xuất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, các cuộc họp của Thường trực Quận ủy; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận. Tổ chức ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị và văn bản hóa các kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy.

- Giúp Thường trực Quận ủy xử lý, điều hành công việc hàng ngày của Quận ủy.

Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội quận xây dựng một số Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động và Đề án, Kế hoạch do Thường trực Quận ủy giao; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, thẩm định nội dung và thể thức văn bản trước khi trình cấp ủy. Trực tiếp soạn thảo các văn bản do cấp ủy giao.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp cấp ủy theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Đề án, Kế hoạch, các Quyết định của cấp ủy và Trung ương, Thành ủy; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong Đảng bộ quận.

2. Công tác tổng hợp - nội chính

Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ cung cấp thông tin cho Quận ủy viên và cấp cơ sở trực thuộc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy. Giúp Thường trực Quận ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất đối với Thành ủy; theo dõi, đôn đốc các Ban xây dựng Đảng, cấp ủy cơ sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Tiếp nhận, nghiên cứu các đơn, thư gửi đến Quận ủy, đề xuất ý kiến xử lý; chuẩn bị nội dung và tham dự các buổi tiếp công dân của Thường trực Quận ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực Quận ủy giao.

3. Công tác văn thư, lưu trữ

Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ đúng với quy định hiện hành; tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, an toàn, bí mật.

- Bảo vệ, bảo quản an toàn, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu tại kho lưu trữ của Quận ủy; tổ chức thu thập, sưu tầm đầy đủ các tài liệu thuộc diện lưu vào kho lưu trữ Quận ủy. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của cấp ủy cơ sở, cơ quan trực thuộc Quận ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội quận.

4. Công tác công nghệ thông tin

- Phối hợp với Văn phòng Thành ủy quản lý, vận hành, bảo vệ mạng thông tin của cấp ủy. Bảo đảm kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng cấp ủy và các cơ quan Đảng. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở.

- Xây dựng và phối hợp với Văn phòng Thành ủy thực hiện kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng cấp ủy và công nghệ thông tin cho Quận ủy viên, cán bộ văn phòng cấp ủy, cán bộ chủ chốt cấp ủy cơ sở và cơ quan trực thuộc Quận ủy.

5. Công tác hành chính - quản trị

- Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm tài chính và các điều kiện vật chất cho hoạt động của Quận ủy và các cơ quan trực thuộc Quận ủy.

- Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy có chế độ chi tiêu đặc thù, phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ công tác tại Văn phòng cấp ủy và cán bộ làm công tác Đảng.

- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tổ chức bảo vệ an toàn nơi làm việc của Quận ủy. Quản lý, khai thác mạng cơ yếu, mã dịch theo đúng quy định hiện hành.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác  do Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao, ủy quyền.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Vũ Quang Dương  - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng Quận ủy.

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0986

2. Đ/c Trần Thị Yến  - Phó Chánh Văn phòng.

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 5603

3. Đ/c Trần Thu Hương  - Phó Chánh Văn phòng.

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 3340

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Bằng khen của Thủ  tướng Chính phủ năm 2007

- Tập thể Lao động xuất sắc của UBND Thành phố năm 2007, năm 2016.

- Bằng khen của Ban Thường  vụ Thành ủy năm 2011, năm 2012, năm 2013.

- Năm 2017 đạt danh hiệu Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua .

 

BAN TỔ CHỨC QUẬN ỦY CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 27, ngõ 68, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

Điện thoại: 0243 767 2143

 

A. CHỨC NĂNG

- Là cơ quan tham mưu của Quận uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong Quận.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Quận uỷ.

B. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Chuẩn bị hoặc giam gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ, Quận uỷ.

- Tham mưu về công tác cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ, Quận uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận theo phân cấp quản lý.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Quận uỷ; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận.

- Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận uỷ.

- Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

3. Thẩm định, thẩm tra

- Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Quận uỷ trước khi trình Ban Thường vụ, Quận uỷ.

- Thẩm định và trình Thường trựcQuận uỷ, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

- Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Thẩm định hồ sơ xoá tên trong danh sách đảng viên ra khỏi đảng.

- Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của Quận.

4. Phối hợp

- Các ban đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Quận uỷ trong công tác xây dựng Đảng về

tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

- Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ theo phân công, phân cấp.

- Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao

- Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp trên, của Quận uỷ và Ban Thường vụQuận uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Quận uỷ, Ban Thường vụQuận uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ quận thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

- Tham mưu, giải quyết các vấn đề về đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụQuận uỷ quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

- Được cử cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

- Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của Quận.

- Là cơ quan Thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Quận uỷ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trựcQuận uỷ giao.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Phạm Văn Triển - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban.

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 5391

2. Đ/c Nguyễn Thị Mỹ - Quận ủy viên - Phó Trưởng ban.

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 1750

3. Đ/c Phùng Đức Hữu -  Phó Trưởng ban.

- Điện thoại liên hệ: 0243 224 2258

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Giấy khen đã có thành tích tốt trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 của Thành ủy Hà Nội.

 

ỦY BAN KIỂM TRA QUẬN ỦY

 Địa chỉ:  Số 27, ngõ 68, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy 

 Điện thoại: 0243 833 5827

A.CHỨC NĂNG

- Là cơ quan tham mưu giúp Quận ủy thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ quận theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy giao.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Quận ủy.

B. NHIỆM VỤ

1.  Nghiên cứu, đề xuất

-  Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận ủy xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy.

- Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và nhiệm vụ do Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hằng năm do Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quyết định.

-  Phối hợp với các ban Đảng, giúp Quận ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch này.

-  Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ quận; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

-  Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ quận.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ quận; chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho Ủy ban Kiểm tra, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

3.  Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ quận trước khi trình Ban Thường vụ, Quận ủy.

4. Phối hợp

-  Ban Tổ chức Quận ủy, Văn phòng Quận ủy và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Quận ủy.

- Ban Tổ chức Quận ủy trong công tác cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

- Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

-  Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp ủy quận và cấp ủy trực thuộc Quận ủy.

5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Ủy ban Kiểm tra và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy giao

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm; sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

- Xây dựng tổ chức, cán bộ, công chức và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

-  Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp ủy trực thuộc Quận ủy khi cần thiết.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực Quận ủy giao.)

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Lê Thị Tú - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 1307

2. Đ/c Phan Thanh Vĩnh - Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy.

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 5421

3. Đ/c Nguyễn Quang Trung - Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy.

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 6883

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác kiểm tra các năm 1999, 2002 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

- Giấy khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra các năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2013, 2014 Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội.

- Danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm 2007 được UBND Thành phố Hà Nội công nhận.

 

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY CẦU GIẤY

 Địa chỉ: Số 27, ngõ 68, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

 Điện thoại: 0234 833 5825

A. CHỨC NĂNG

Ban Dân vận Quận ủy là cơ quan tham mưu của cấp ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy về công tác dân vận của Đảng bộ quận, trong đó có công tác dân tộc, tôn giáo; Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Quận ủy; Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban chỉ đạo công tác Tôn giáo của quận.

B. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Quận ủy. Chuẩn bị hoặc tham gia nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác dân vận.

- Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân (tình hình dân tộc, tôn giáo, các giai tầng xã hội, các vấn đề bức xúc trong nhân dân) để báo cáo và tham mưu cho Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy.

- Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Quận ủy về công tác dân vận.

- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong Đảng bộ quận.

3. Thẩm định, thẩm tra

- Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ Quận ủy.

- Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân vận của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận.

4. Hoạt động phối hợp

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan đảng, các phòng, ban, ngành thuộc UBND, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin…về công tác dân vận.

- Các ban Đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy.

- Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng quận tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

- Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận ủy.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao

- Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

- Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy giao.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

 

1. Đ/c Ngô Ngọc Phương - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban.

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 5391

 

2. Đ/c Lương Khánh Ngọc - Phó Trưởng ban.

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 4926

3. Đ/c Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Trưởng ban

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

Bằng khen  vì “Đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997-01/9/2017) của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

 

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 27, ngõ 68, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy

Điện thoại: 0243 833 5829

A. CHỨC NĂNG

- Là cơ quan tham mưu của Quận uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Quận uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, biên soạn tin, bài viết, lịch sử Đảng bộ.

- Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Quận uỷ.

B. NHIỆM VỤ

1. Nghiên cứu, đề xuất

- Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá trên địa bàn quận; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Quận uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

- Tham gia xây dựng Nghị quyết Đại hội; chỉ thị, đề án, nghị quyết, quy định, quyết định, quy chế của Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận ủy về công tác tuyên giáo.

- Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng. Kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức cơ sở đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Quận uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

- Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ cơ sở, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc Quận sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ.

- Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, Thành phố và của Quận.

3. Thẩm định, thẩm tra

Đề án, văn bản của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ quận, cơ quan, đơn vị thuộc quận trước khi trình Thường trực Quận uỷ, Ban thường vụ Quận uỷ.

4. Phối hợp

- Các cơ quan chức năng tham gia xây dựng Đảng về công tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Quận uỷ.

- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

- Ban tổ chức Quận uỷ và Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

5.  Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Quận uỷ giao

- Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ Quận đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Quận uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ.

- Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ giao.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Lê Thị Thủy - Ủy viên thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy      

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 1308

2. Đ/c Vũ Văn Hoạt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy   

- Điện thoại liên hệ: 0243 224 2259

3. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

- Điện thoại liên hệ: 0243 888 7885

D. THÀNH TÍCH, KẾT QUẢ NỔI BẬT

- Bằng khen  "Hoàn thành tốt công tác tuyên giáo năm 2012" của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị "Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập" năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội năm 2012.

- Bằng khen "Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2013" của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2013" của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2014" của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

- Giấy khen “Đã có thành tích tốt trong công tác Tuyên giáo năm 2015” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

- Giấy khen “Đã có thành tích trong công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021” của Trưởng  Ban Tuyên giáo Thành ủy năm 2016.

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, giai đoạn 2012-2017 của Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội năm 2017.

- Bằng khen đã có thành tích trong các phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Cầu Giấy (01/9/1997 - 01/9/2017) của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2017.

- Giấy khen đã có thành tích tốt trong việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội năm 2017.

- Tặng Cờ: “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2017” của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội

- Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc năm 2017” của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

 

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ QUẬN CẦU GIẤY

  Địa chỉ: số 30 ngõ 68, đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

  Điện thoại: 0243 839 8693

A. CHỨC NĂNG

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Quận uỷ và Uỷ ban nhân dân Quận Cầu Giấy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban thường vụ Quận ủy Cầu Giấy.

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn quận, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị cấp Thành phố.

B. NHIỆM VỤ

1. Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận.

2. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

3. Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

4. Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Lê Thị Thủy - Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 2536

2. Đ/c Hoàng Thị Hương - Phó Giám đốc

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 8026

D. KHEN THƯỞNG

- Giấy khen “Có thành tích tốt trong công tác Giáo dục lý luận chính trị” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội năm 2012.

- Giấy khen “Đã có thành tích tốt trong công tác Giáo dục lý luận chính trị năm 2013” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội năm 2013.

 - Giấy khen “Có thành tích tốt trong công tác Giáo dục lý luận chính trị năm 2014” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội năm 2014.

- Giấy khen “Đã có thành tích tốt trong công tác giáo dục lý luận chính trị theo Quyết định 100-QĐ/TW, ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương (khóa VII)” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nộinăm 2015.

- Bằng khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2015” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội năm 2015.

- Giấy khen “Có thành tích tốt trong công tác Giáo dục lý luận chính trị năm 2016” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội năm 2016.

- Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục lý luận chính trị và đào tạo bồi dưỡng năm 2017” của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội năm 2017.

 

ĐẢNG BỘ KHỐI DOANH NGHIỆP QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 84 Phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 783 8522

A. CHỨC NĂNG

Lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước ở cơ sở và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả công tác của cơ sở; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; động viên quần chúng hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của cơ sở, đơn vị đối với Nhà nước.

B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng

- Lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; phổ biến, quán triệt kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Quận, nhiệm vụ của từng doanh nghiệp để đảng viên, người lao động nắm và thực hiện có hiệu quả.

- Vận động, thuyết phục và lãnh đạo các tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, bằng các hoạt động có hiệu quả làm cho chủ doanh nghiệp nhận thức rõ tác dụng của tổ chức đảng, các đoàn thể để chủ doanh nghiệp chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôn trọng và tạothuận lợi cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp.

- Lãnh đạo các tổ chức đảng giáo dục cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật lao động cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

- Thông qua các tổ chức Đảng lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động trong doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện và đấu tranh với các quan điểm sai trái, các hành vi vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

2. Công tác tổ chức, cán bộ

- Chủ động đề xuất với cấp ủy cấp trên xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp.

- Chủ động tham gia ý kiến với các chủ doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp.

- Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đảng viên thuộc Đảng bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý (khi có yêu cầu). Đề nghị với Ban Thường vụ Quận ủy về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng ủy theo phân cấp quản lý

3. Xây dựng tổ chức Đảng

- Lãnh đạo thực hiện đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận. Thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên, chú trọng phát triển đảng viên trong cán bộ, đoàn viên Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trong cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động của doanh nghiệp.

- Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; giáo dục đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, lao động sản xuất, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện đúng cácquy định về bảo vệ chính trị nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực trái với đạo đức, tư cách của người đảng viên và gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng.

- Chăm lo bồi dưỡng cấp ủy viên; xây dựng các cấp ủy có năng lực, hoạt động có hiệu quả; thực hiện công tác khen thưởng và kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

4. Lãnh đạo các đoàn thể trong doanh nghiệp

- Lãnh đạo các tổ chức đảng xây dựng các đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, Điều lệ của doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ và Điều lệ của mỗi đoàn thể.

- Lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, doanh nghiệp và động viên đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; khuyến khích và tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng.

5. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bảo đảm an ninh, quốc phòng

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; đảm bảo cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; giữ gìn bí mật của Đảng và Nhà nước; đảm bảo thực hiện Luật lao động và các quy định của pháp luật, chăm lo đời sống người lao động.

- Chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quận CầuGiấy và các cấp có thẩm quyền, có liên quan những chủ trương, giải pháp giúp các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn quận phát triển; xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trong khối.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Nguyễn Công Nghĩa - Bí thư Đảng ủy

- Điện thoại liên hệ: 0243 783 8522

2. Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thủy - Phó Bí thư Đảng ủy

- Điện thoại liên hệ: 0243 783 8522