HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 giai đoạn 2019 - 2020 của UBND quận Cầu Giấy
Ngày đăng 18/12/2018 | 04:11  | View count: 1153

Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 giai đoạn 2019 - 2020 của UBND quận Cầu Giấy. Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN