HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 15/12/2022 | 16:47  | View count: 235

Ngày 14/12/2022, HĐND quận khóa VI đã tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp, HĐND quận đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về tổ chức các kỳ họp năm 2023 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về phê duyệt kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trên địa bàn quận Cầu Giấy.

3. Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận Cầu Giấy năm 2023.

4. Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về phê duyệt dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận Cầu Giấy năm 2023.

5. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Cầu Giấy.

6. Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2023 của quận Cầu Giấy.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY