HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 15/12/2023 | 16:59  | View count: 78

Ngày 14, 15/12/2023, HĐND quận khóa VI đã tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - kỳ họp thứ 10. Tại kỳ họp, HĐND quận đã biểu quyết thông qua 08 nghị quyết và 01 văn bản chấp thuận gồm:

1. Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về phê chuẩn kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về Bảo hiểm y tế trên địa bàn quận.

3. Nghị quyết số 22/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND quận bầu.

4. Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận Cầu Giấy năm 2024.

5. Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về nguồn vốn thực hiện dự án xây dựng trường THPT tại ô đất A11, khu quy hoạch K7-1 quận Cầu Giấy.

6. Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công của quận.

7. Nghị quyết số 26/NQ-HĐND phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận.

8. Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2024 của quận.

9. Nghị quyết số 28/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận năm 2024.

10. Công văn số 133/HĐND về việc chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị thực hiện đầu tư dự án và mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn ngân sách quận Cầu Giấy.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY