HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kế hoạch tổ chức phiên giải trình việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025
Ngày đăng 24/04/2024 | 17:51  | View count: 79

Thực hiện chương trình công tác năm 2024, Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 24/4/2024, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 24/4/2024 tổ chức phiên giải trình việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2022-2025. 

Việc giải trình nhằm nắm bắt việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn quận giai đoạn 2022-2025. Qua đó nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp, các phòng, ban, ngành, các đơn vị liên quan trong việc nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị; đánh giá thực trạng và kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc cũng như nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong quá trình triển khai, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất các biện pháp, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong trong thời gian tới.

Cơ quan giải trình là lãnh đạo UBND quận, các phòng Văn hóa & Thông tin, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế,  Đội Quản lý trật tự xây dựng quận và một số phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các phường.

Phiên giải trình dự kiến tổ chức trong tháng 5/2023 tại Hội trường HĐND-UBND quận.

Toàn văn Quyết định kế hoạch giải trình xem tại file đính kèm./.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY