HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Toạ đàm lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
Ngày đăng 11/03/2024 | 17:33  | View count: 62

Luật Thủ đô năm 2012 là văn bản pháp lý quan trọng quy định vị trí, vai trò, trách nhiệm và chính sách xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô. Tuy nhiên, qua hơn 10 năm thi hành, Luật Thủ đô đã bộc lộ nhiều tồn tại, nhất là trong các lĩnh vực: xây dựng, hoàn thiện thể chế và quản lý thực hiện quy hoạch chung, quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành, quản lý, sử dụng đất...

Nhằm kịp thời thể chế hóa quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội theo Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và khắc phục tồn tại, hạn chế cũng như tạo cơ sở pháp lý để thực hiện cơ chế vượt trội, đột phá, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, xây dựng Thủ đô Hà Nội “văn hiến - văn minh - hiện đại” như mục tiêu Bộ Chính trị đề ra, việc xây dựng Luật thủ đô (sửa đổi) là rất cần thiết.

Ngày 11/3/2024, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Cầu Giấy đã tổ chức toạ đàm đóng góp ý kiến vào hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương, 55 điều; tăng 3 chương, 28 điều so với Luật Thủ đô năm 2012. Tại Hội nghị đã có 18 ý kiến, trong đó 09 ý kiến phát biểu trực tiếp và 09 ý kiến đóng góp bằng văn bản tập trung một số nội dung về: Phân cấp, uỷ quyền; Thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Phát triển các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, giáo dục và đào  tạo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, biện pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, huy động nguồn lực tài chính, ngân sách cho phát triển Thủ đô. Tất cả  các ý kiến đóng góp đều thể hiện sự tâm huyết, trí tuệ và mong muốn đóng góp cho hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được hoàn chỉnh nhất, góp phần vào sự phát triển xứng tầm của Thủ đô trong thời gian tới.

PHÒNG TƯ PHÁP