HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Tập huấn nghiệp vụ lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính quận Cầu Giấy giai đoạn 2023- 2025
Ngày đăng 28/03/2024 | 17:53  | View count: 54

Sáng 28/3/2024, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên của 160 Tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri thuộc 06 phường nằm trong diện phải điều chỉnh lại một phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tại Hội nghị, Trưởng phòng Nội vụ quận Nguyễn Minh Hiền đã thông tin về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính của quận giai đoạn 2023- 2025 gồm: căn cứ chính trị, pháp lý; sự cần thiết phải điều chỉnh các đơn vị hành chính; hiện trạng và phương án sắp xếp; đánh giá tác động và tổ chức thực hiện. Tính đến thời điểm ngày 31/12/2022, quận Cầu Giấy có 08 phường với diện tích tự nhiên của là 1243,89 ha (12,44 km2); quy mô dân số (gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi) là 299.194 người.

Theo quy định tại Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030, quận Cầu Giấy có 02 đơn vị hành chính cấp xã (02 phường) là Quan Hoa và Nghĩa Tân không đạt tiêu chuẩn diện tích và quy mô dân số. Việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nhằm tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao đời sống, giá trị văn hóa truyền thống của quê hương, dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương. Theo phương án sắp xếp, quận Cầu Giấy chỉ thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, không giảm số lượng đơn vị hành chính.

Về lấy ý kiến cử tri, cùng với việc niêm yết danh sách, các phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, phát phiếu lấy ý kiến đến từng hộ gia đình, đảm bảo quyền lợi cử tri.

UBND quận chỉ đạo UBND các phường tăng cường thời lượng tuyên truyền về Đề án, về các văn bản hướng dẫn sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính đến đông đảo Nhân dân, tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm bắt đầy đủ thông tin về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, lý do và sự cần thiết phải điều chỉnh, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân trong việc tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri./.

PHÒNG NỘI VỤ