KINH TẾ - CHÍNH TRỊ

Quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
Ngày đăng 12/03/2018 | 02:17  | View count: 63

Quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngày 11/01/2018, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cho đội ngũ cán bộ cấp quận, cấp phường trên địa bàn.

Hội nghị đã được nghe đồng chí báo cáo viên trình bày những nội dung mới của Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Bộ Luật gồm có 3 phần, 26 chương với 426 điều, trong đó bổ sung, sửa đổi các nội dung: nhiệm vụ bảo vệ quyền con người; cơ sở trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội; chế định chuẩn bị phạm tội; mở rộng phạm vi áp dụng hình phạt cảnh cáo; thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình; quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện... Bộ luật tạo cơ sở pháp lý cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm có hiệu quả, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN