THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:59 AM  | View count: 19
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018, có hiệu lực kể từ ngày...

Luật Tố cáo

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:55 AM  | View count: 12
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi...

Luật An ninh mạng

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:51 AM  | View count: 9
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Xem nội dung tại...

Luật Quốc phòng

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:45 AM  | View count: 8
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018, có hiệu lực kể từ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:41 AM  | View count: 10
Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu lực từ...

Luật cạnh tranh

Ngày đăng 30/07/2018 | 08:38 AM  | View count: 8
Luật cạnh tranh được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018. Xem nội dung tại...

Tìm hiểu quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc

Ngày đăng 26/07/2018 | 05:39 PM  | View count: 17
Âm nhạc có tầm ảnh hưởng lớn, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm phong phú đời sống tinh thần của con...

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ

Ngày đăng 16/07/2018 | 08:52 AM  | View count: 22
Ngày 09/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm chấn chỉnh,...

UBND quận tiếp nhận quản lý các khu tập thể và các chung cũ

Ngày đăng 10/07/2018 | 09:35 AM  | View count: 3
Thực hiện Hướng dẫn số 04/HDLN:XD-TNMT ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Liên sở: Xây dựng - Tài nguyên và Môi trường về trình...

Bài tuyên truyền về thực hiện Nghị định số 22/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 06/07/2018 | 03:32 PM  | View count: 45
Ngày 23 tháng 02 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật...