THÔNG BÁO

Thông báo Kế hoạch giao, nhận quân năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 12/03/2018 | 03:03

Thông báo Kế hoạch giao, nhận quân năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-BTTM ngày 21/11/2012 của Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN về ban hành “Quy định tổ chức Nghi lễ trong quân đội”.

Căn cứ hướng dẫn số 202/HD-TM ngày 07/02/2014 của Bộ Tham mưu/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về thực hiện Nghi lễ trong giao nhận quận;

Thực hiện Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2018; Hướng dẫn số 2778/HD-BTL ngày 27/10/2017 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về thực hiện tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018;

UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch giao, nhận quân năm 2018.  Phòng Văn hóa và Thông tin quận thông báo một số nội dung của kế hoạch, cụ thể như sau:

1. Thời gian giao quân:  Ngày 05/3/2018 (tức ngày 18 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

- Thời gian tổ chức Lễ giao nhận quân : Từ 7h30 ngày 05/3/2018

- Thời gian tập trung công dân: Đúng 6h45 ngày 05/3/2018 các đơn vị cơ sở giao quân tập trung đủ quân số tại Sân vận động phường Nghĩa Tân.

- Thời gian nhận quân trang: Từ 23/02 đến 24/02/2018, các phường, cơ quan tổ chức nhận quân trang cho tân binh tại Ban Chỉ huy quân sự quận.

2. Địa  điểm giao quân: Tại Sân vận động phường Nghĩa Tân (nếu trời mưa tổ chức trong Nhà văn hóa phường Nghĩa Tân).

Đề nghị các phòng, ban, ngành chức năng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và UBND các phường tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tuyển quân, về Luật nghĩa vụ quân sự, trách nhiệm của công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN