THÔNG BÁO

Tình hình tiếp công dân ngày 05/10/2018 của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy
Ngày đăng 08/10/2018 | 10:05

(Nội dung đính kèm)

/documents/2365320/2896589/05102018.doc/8fbbd18e-b6eb-4592-af10-09d6d4996da3

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN