THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Mức xử phạt vi phạm hành chính mới áp dụng đối với hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự thực hiện từ ngày 22/7/2022
Ngày đăng 01/02/2023 | 09:55  | View count: 79

I. Những ai bắt buộc đi nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định tại Chương IV Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, điều kiện để gọi nghĩa vụ quân sự với công dân gồm:

- Đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; nếu có bằng cao đẳng, đại học thì độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 - 27 tuổi.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TT-BYT-BQP.

- Có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Nếu các tỉnh có khó khăn, không đủ chỉ tiêu giao quân thì có thể xem xét lấy công dân có trình độ từ lớp 7.

Riêng các xã vùng sâu, vùng xa, điều kiện đặc biệt khó khăn thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Các trường hợp được miễn nghĩa vụ gồm:

- Con của liệt sĩ hoặc thương binh hạng một.

- Một anh/một em trai của liệt sĩ.

- Một con của thương binh hạng hai hoặc bệnh binh hoặc người nhiễm chất độc da cam bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an.

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên.

II. 13 hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự bị xử phạt:

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ gồm: Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị định 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định mức phạt mới áp dụng đối với 13 hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự cụ thể như sau:

1. Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 4 (đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu nhưng không ký thì áp dụng hình thức xử phạt cảnh cáo): phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

 2. Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định: phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

3. Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định: phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

4. Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định: phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

5. Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định: phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

6. Hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng.

7. Hành vi cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng: phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

8. Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự: phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

9. Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự: phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

10. Hành vi không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự: phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.

11. Hành vi không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

12. Hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định: phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

13. Hành vi không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 7 (sửa đổi bổ sung tại Khoản 9 Điều 1 Nghị định 37/2022/NĐ-CP): phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng.

*Biện pháp khắc phục hậu quả:

 Ngoài việc bị xử phạt bằng tiền, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4; đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4; đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 4; đăng ký tạm vắng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4; Buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Nghị định 37/2022/NĐ-CP.

III. Ngoài ra, tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 332 Bộ luật hình sự 2015 quy định tội trốn nghĩa vụ quân sự:

1. Người nào không đăng ký nghĩa vụ quân sự, lệnh gọi nhập ngũ đã bị xử phạt vi phạm về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự chưa được xóa án tích mà vẫn còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì mức phạt tù từ 01 đến 05 năm:

a. Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;

b. Phạm tội trong thời chiến;

c. Lôi kéo người khác phạm tội.                           

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN