THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Bài tuyên truyền về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 31/01/2023 | 16:55  | View count: 74

Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023 đảm bảo chất lượng, ngày 30/9/2022, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

Theo đó, đối tượng tham gia nhập ngũ là nam công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; nam công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn thì gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi; nam công dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang quản lý tại các địa phương, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận Cầu Giấy; nam công dân ở các phường có hộ khẩu KT1, KT2 đã chuyển đến; cán bộ, công nhân viên chức đang công tác ở các cơ quan, tổ chức trên địa bàn quận (đã đăng ký NVQS).

Việc tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải đảm bảo tiêu chuẩn sau:

1. Về đạo đức và tiêu chuẩn chính trị

Có lý lịch rõ ràng; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định và có trình độ văn hóa phù hợp. Không gọi nhập ngũ những thanh niên không đủ tiêu chuẩn đạo đức nhập ngũ, đặc biệt là số thanh niên nghiện hút, cờ bạc, mắc bệnh xã hội, vi phạm pháp luật. Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các quy định sau: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước; có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia; trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Về tiêu chuẩn sức khỏe

Chỉ tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân đã được Hội đồng khám tuyển kết luận sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định. Không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

Đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 02/10/2019 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

3. Về trình độ văn hóa

Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên, ưu tiên tập trung tuyển chọn gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề để nâng cao chất lượng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đồng thời để thực hiện dân chủ, công khai, công bằng xã hội trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ

Trường hợp công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân phải có trình độ Trung học phổ thông trở lên. Riêng đối với công dân nữ đã qua đào tạo trình độ Trung cấp có chyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân.

4. Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ; hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ

Nghị định 27/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ quy định:

* Chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ

a) Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 27/2016/NĐ-CP được trợ cấp khó khăn đột xuất trong các trường hợp sau đây:

- Khi nhà ở của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hoả hoạn, thiên tai dẫn đến bị sập nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì được trợ cấp mức 3.000.000 đồng/suất/lần;

- Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ 01 tháng trở lên hoặc điều trị 01 lần tại bệnh viện từ 07 ngày trở lên thì được trợ cấp mức 500.000 đồng/thân nhân/lần;

- Chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại Điểm a Khoản này được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với một hạ sĩ quan, binh sĩ; chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại Điểm b Khoản này được thực hiện không quá 02 lần/năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ;

- Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hy sinh, từ trần hoặc mất tích thì được trợ cấp mức 2.000.000 đồng/người.

b) Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ được miễn, giảm học phí khi học tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập, ngoài công lập theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

* Chế độ trợ cấp xuất ngũ một lần, trợ cấp tạo việc làm, cấp tiền tàu xe, phụ cấp đi đường đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ

a) Ngoài chế độ bảo hiểm xã hội một lần được hưởng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục vụ trong Quân đội được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ. Trường hợp có tháng lẻ được tính như sau: Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ; từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương cơ sở; từ trên 06 tháng trở lên đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở.

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ thời hạn đủ 30 tháng, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 02 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng; trường hợp nếu xuất ngũ trước thời hạn 30 tháng thì thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đến dưới 30 tháng được trợ cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

c) Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự khi xuất ngũ được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điểm xuất ngũ.

d) Hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được đơn vị trực tiếp quản lý tổ chức buổi gặp mặt chia tay trước khi xuất ngũ, mức chi 50.000 đồng/người; được đơn vị tiễn và đưa về địa phương nơi cư trú theo quy định hoặc cấp tiền tàu, xe (loại phổ thông) và phụ cấp đi đường từ đơn vị về nơi cư trú.

* Chế độ đào tạo, học nghề, giải quyết việc làm khi xuất ngũ

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang học tập hoặc có giấy gọi vào học tại các trường thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học thì được bảo lưu kết quả, được tiếp nhận vào học tại các trường đó.

Trường hợp hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề thì được hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang làm việc tại cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thì khi xuất ngũ cơ quan, tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm thu nhập không thấp hơn trước khi nhập ngũ; trường hợp cơ quan, tổ chức đó đã giải thể thì cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp có trách nhiệm bố trí việc làm phù hợp. Trường hợp cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp đó đã giải thể hoặc không có cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước có liên quan cùng cấp để giải quyết việc làm.

c) Hạ sĩ quan, binh sĩ trước khi nhập ngũ đang làm việc tại tổ chức kinh tế thì khi xuất ngũ tổ chức đó phải có trách nhiệm tiếp nhận lại, bố trí việc làm và bảo đảm tiền lương, tiền công tương xứng với vị trí việc làm và tiền lương, tiền công trước khi nhập ngũ; trường hợp tổ chức kinh tế đã chấm dứt hoạt động, giải thể hoặc phá sản thì việc giải quyết chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ được thực hiện như đối với người lao động của tổ chức kinh tế đó theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành; cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương nơi tổ chức kinh tế nói trên đóng bảo hiểm xã hội chịu trách nhiệm thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành.

d) Hạ sĩ quan, binh sĩ được tiếp nhận vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức, các cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế được xếp lương theo công việc đảm nhiệm, thời gian phục vụ tại ngũ được tính vào thời gian công tác và được hưởng chế độ, chính sách theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ sở kinh tế đó.

e) Hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 và Khoản 1 Điều 48 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, khi về địa phương được chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức ưu tiên sắp xếp việc làm và cộng Điểm trong tuyển sinh, tuyển dụng công chức, viên chức; trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo.

5. Thời gian, địa điểm giao nhận quân

- Thời gian tổ chức Lễ giao nhận quân: Từ 7h00 đến 10h00, ngày 06/02/2023 (tức ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão).

- Địa điểm: Tại sân vận động phường Nghĩa Tân.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mang ý nghĩa sâu sắc trong công tác Quốc phòng - An ninh của quận Cầu Giấy. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các phường, lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan, tổ chức, các ban, ngành từ quận đến phường cần tập trung thực hiện nghiêm túc, chủ động triển khai đồng bộ trên toàn quận, vận động gia đình và công dân thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, giao quân đúng chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN