THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ngành thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh
Ngày đăng 08/09/2023 | 14:18  | View count: 36

Tiếp tục tiến trình đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa trong công tác quản lý thuế, ngành Thuế triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) nhằm nâng cao hiệu quả việc công khai thông tin hộ kinh doanh theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Chức năng BĐSHKD hỗ trợ thêm một hình thức hiển thị các thông tin công khai của hộ kinh doanh theo quy định. Cùng với các hình thức công khai đang áp dụng hiện hành thì với chức năng BĐSHKD sẽ hỗ trợ cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế một cách trực quan, nắm bắt tốt địa bàn, chống sót hộ, chống thất thu ngân sách. Đồng thời hỗ trợ tốt hơn cho các hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế, tăng cường công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế.

Chức năng BĐSHKD là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế, Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi. Trường hợp thông tin phản hồi về địa điểm, ngành nghề và các thông tin khác trên chức năng BĐSHKD có sai lệch so với thực tế thì cán bộ thuế được phân công hiệu chỉnh lại thông tin theo hướng dẫn. Trường hợp thông tin phản hồi về doanh thu và mức thuế thì cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận và xử lý phản hồi. Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đối với hộ kinh doanh. Chi cục Thuế theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD (nếu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng BĐSHKD (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

Từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Cục thuế Hà Nội là một trong 5 đơn vị triển khai giai đoạn 1 với các nội dung:

+ Từ 01/8/2023 đến hết 31/8/2023, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của dữ liệu công khai thông tin HKD năm 2023.

+ Từ 01/9/2023: chức năng BĐSHKD sẽ tiếp tục đáp ứng việc tra cứu và phản hồi thông tin của HKD, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

+ Đến hết 31/12/2023, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai (nếu có).

Từ 01/2/2024, triển khai Giai đoạn 2 đối với 58 Cục thuế còn lại. Từ 01/2/2024 đến hết 28/2/2024, chức năng BĐSHKD sẽ đáp ứng cho cơ quan thuế thực hiện việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch (nếu có) của dữ liệu công khai thông tin HKD năm 2024.

Từ 01/3/2024 sẽ tiếp tục đáp ứng cho việc tra cứu và phản hồi thông tin của hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác.

CHI CỤC THUẾ