CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
Ngày đăng 16/10/2018 | 17:09  | View count: 89

Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương (Có hiệu lực từ ngày 15/10/2018).

Xem nội dung Nghị định tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN