CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11
Ngày đăng 05/11/2018 | 11:16  | View count: 155

Thực hiện Công văn số 1572-CV/BTGTU ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc “Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11/2018”, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cầu Giấy đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền và tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Di sản Văn hóa, Quy chế “Quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về quy hoạch, tu bổ, tôn tạo di tích, kiểm kê, truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể.

- Giới thiệu, quảng bá các di sản văn hóa tiêu biểu, đặc trưng của Hà Nội và quận Cầu Giấy, những phong tục, tập quán tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, của người Hà Nội thanh lịch, văn minh tới du khách và cộng đồng quốc tế. Thông qua di sản văn hóa, tuyên truyền và đẩy mạnh hoạt động giáo dục truyền thống (trọng tâm là thế hệ trể, học sinh, sinh viên) về lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, của Thủ đô và quận Cầu Giấy, đặc biệt là ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng, niềm tự hào của mỗi người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc của quận Cầu Giấy trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

- Tăng cường nắm bắt, phản ánh tình hình dư luận xã hội, phối hợp với các phòng, ban, ngành chức năng thông tin định hướng đối với công tác tu bổ, tôn tạo di tích, ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi làm biến dạng di tích: tu bổ khi chưa có cơ quan có thẩm quyền cho phép; thi công sai thiết kế phê duyệt; sơn thếp tượng, hiện vật đồ thờ không đúng quy cách…; phát hiện, tuyên truyền, giải thích, vận động các nơi thờ tự, nhân dân và những tổ chức, cá nhân, tham gia công đức đi dời những pho tượng, linh vật, hiện vật kiến trúc không phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng truyền thống dân tộc nói chung và vùng đồng bằng Bắc bộ nói riêng ra khỏi khuôn viên di tích, không gian di sản văn hóa.

- Khuyến khích các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên địa bàn quận; các hoạt động ngoại khóa của khối trường học. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tuyên truyền trực quan, pano, áp phích, khẩu hiệu,… tại khu vực di tích, không gian di sản văn hóa.

- Đăng các tin bài trên cổng thông tin điện tử quận phản ánh các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam trên địa bàn quận nhằm giáo dục, khơi dậy truyền thống yêu nước, tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trong mỗi người dân.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai nghiêm túc; báo cáo bằng văn bản kết quả triển khai, thực hiện về Ban Tuyên giáo Quận ủy trước ngày 25/11/2018 để tổng hợp báo cáo Thường trực Quận ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY