CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019
Ngày đăng 29/01/2019 | 17:36  | View count: 732

Thực hiện Hướng dẫn số 73-HD/BTGTW ngày 22/01/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019”, 

Nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tác động đến nền kinh tế và sự phát triển của đất nước và Thủ đô; khẳng định sự đúng đắn trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân Thủ đô trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019”.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải Hướng dẫn số 37-HD/BTGQU ngày 28/01/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về “Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019”. Xem nội dung Hướng dẫn tại đây.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY