CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán Ngân sách quận Cầu Giấy năm 2017
Ngày đăng 18/12/2018 | 10:06  | View count: 143

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về việc phê chuẩn điều chỉnh tổng quyết toán Ngân sách quận Cầu Giấy năm 2017.

Xem nội dung Nghị quyết tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN