CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết phê chuẩn dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 18/12/2018 | 10:09  | View count: 98

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về phê chuẩn dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

Xem nội dung Nghị quyết tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN