CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu
Ngày đăng 18/12/2018 | 10:22  | View count: 201

Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 của HĐND quận Cầu Giấy về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Xem nội dung Nghị quyết tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN