CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Ngày đăng 16/01/2019 | 16:28  | View count: 28

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN