CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 19/04/2019 | 16:08  | View count: 113

Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 18/4/2019 của UBND quận Cầu Giấy về thực hiện Dự án 4 "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" năm 2019 trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN