CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019)
Ngày đăng 09/05/2019 | 10:00  | View count: 1617

Thực hiện Kế hoạch số 111-KH/TU ngày 11/12/2018 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội về việc “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019”,

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, khẳng định giá trị trường tồn của Di chúc; tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cùng với giá trị to lớn về tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Người; cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân quận thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Cách mạng mới, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kế hoạch số 108-KH/QU ngày 02/5/2019 về tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019) trên địa bàn Quận.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải nội dung của Kế hoạch. Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN