CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phối hợp thả cá phóng sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 18:09  | View count: 111

Căn cứ Kế hoạch số 186/KH-CCTS-GHPG ngày 21/3/2018 giữa Chi cục Thủy sản và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội về việc phối hợp thả cá phóng sinh vào bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2021,

Nhằm tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các Tăng Ni, Phật tử và nhân dân về công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản thông qua hoạt động thả giống phóng sinh, từ đó góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ và tăng cường đa dạng sinh học,

Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch phối hợp thả cá phóng sinh và bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2019. 

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Cầu Giấy đăng tải nội dung Kế hoạch. Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN