CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 722/UBND-TNMT ngày 28/6/2019 của UBND quận Cầu Giấy vê việc triển khai Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
Ngày đăng 28/06/2019 | 17:22  | View count: 26

Xem nội dung Công văn tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN