CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm
Ngày đăng 11/07/2019 | 08:37  | View count: 30

Quyết định số 4988/QĐ-BYT ngày 16/9/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm.

Xem nội dung Quyết định tại đây

PHÒNG Y TẾ