CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 2547/KH-SYT ngày 19/6/2019 của Sở Y tế về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Dân số Thế giới 11/7/2019
Ngày đăng 30/06/2019 | 15:08  | View count: 8

Xem nội dung Kế hoạch tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN