CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 239-CV/BTGQU ngày 25/7/2019 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai
Ngày đăng 26/07/2019 | 09:18  | View count: 66

Xem nội dung Công văn tại đây

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY