CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019
Ngày đăng 12/08/2019 | 10:37  | View count: 78

Căn cứ Kế hoạch số 152-KH/TU và Kế hoạch số 153-KH/TU, ngày 05/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019,

Nhằm lựa chọn được biểu trưng khẳng định được vị trí, vai trò của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội nói riêng, phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về Giải báo chí do Thành ủy tổ chức; góp phần nâng cao nhận thức và động viên, khuyến khích phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sáng tác nhiều tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; đồng thời lựa chọn được biểu trưng tiêu biểu phục vụ giải báo chí và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về việc xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với tuyên truyền 02 bộ Quy tắc ứng xử do thành phố ban hành, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ II - năm 2019.

Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải nội dung Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi.

Xem nội dung Kế hoạch tại đây.

Xem nội dung Thể lệ tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN