CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn quận
Ngày đăng 10/11/2020 | 17:03  | View count: 85

Ngày 10/11/2020, Ban Pháp chế HĐND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch số 08/KH-BPC về việc giám sát công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy năm 2020 và Quyết định số 08/QĐ-BPC về việc thành lập Đoàn giám sát theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Theo đó, Đoàn thực hiện khảo sát vào từ 25/11/2020 đến 30/11/2020 thông qua báo cáo bằng văn bản của các đơn vị được giám sát và làm việc trực tiếp với Chi cục Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy năm 2020.

Việc giám sát nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, nguyên nhân và trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến công tác thi hành án trên địa bàn quận, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao tính trách nhiệm đảm bảo sự khách quan, trung thực trong hoạt động thi hành án dân sự, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự và của nhà nước.

Toàn văn Quyết định và Kế hoạch của Ban Pháp chế HĐND quận xem tại đây.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY