CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng- Trưởng Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội
Ngày đăng 16/02/2021 | 15:00  | View count: 44

Nội dung kèm theo

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN