CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch số 10/KH-HĐTĐKT ngày 07/4/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận về kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng tại các đơn vị trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021
Ngày đăng 08/04/2021 | 11:43  | View count: 8

Xem nội dung tại đây.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN