CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công văn số 65-CV/BTG ngày 30/8/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc gửi phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 16/8/2021
Ngày đăng 30/08/2021 | 16:11  | View count: 96

Xem nội dung tại đây

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY