CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 07/11/2019 | 03:35 PM  | View count: 122
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 21/10/2019 | 05:06 PM  | View count: 108
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Ngày đăng 08/10/2019 | 04:58 PM  | View count: 71
xem nội dung kế hoạch tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tiếp tục kiện toàn tổ dân phố thuộc địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 30/09/2019 | 09:49 AM  | View count: 64
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN