CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2021

Ngày đăng 26/02/2021 | 03:15 PM  | View count: 94
(Nội dung kèm theo) BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch số 64/KH-UBNd ngày 24/02/2021 của UBND quận Cầu Giấy về An toàn lao động, vệ sinh lao động quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 25/02/2021 | 04:30 PM  | View count: 161
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 08/02/2021 về phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 17/02/2021 | 08:52 AM  | View count: 17
Xenm nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN