CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 20/01/2022 | 06:52 PM  | View count: 23
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch duy trì phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2022

Ngày đăng 20/01/2022 | 02:44 PM  | View count: 32
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai công tác quản lý nhà nước về gia đình trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 19/01/2022 | 09:46 AM  | View count: 29
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 18/01/2022 | 10:58 AM  | View count: 29
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 18/01/2022 | 10:06 AM  | View count: 31
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 17/01/2022 | 06:10 PM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2022

Ngày đăng 14/01/2022 | 10:15 AM  | View count: 55
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN