CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 19/06/2018 | 10:53 PM  | View count: 144
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 8, HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Ngày đăng 16/06/2018 | 08:58 AM  | View count: 76
Xem nội dung thông báo tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết phê chuẩn những nội dung giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy

Ngày đăng 16/06/2018 | 08:56 AM  | View count: 57
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2018 của UBND quận Cầu Giấy

Ngày đăng 16/06/2018 | 08:53 AM  | View count: 58
Xem nội dung Nghị quyết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 giai đoạn 2018 - 2020 của UBND quận Cầu Giấy

Ngày đăng 16/06/2018 | 08:45 AM  | View count: 77
Xem nội dung Nghị quyết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán thu - chi Ngân sách quận Cầu Giấy năm 2017

Ngày đăng 16/06/2018 | 08:41 AM  | View count: 42
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của quận Cầu Giấy

Ngày đăng 16/06/2018 | 08:36 AM  | View count: 40
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp văn hóa Thủ đô trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 11/06/2018 | 10:48 PM  | View count: 69
Xem nội dung Kế hoạch tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 11/06/2018 | 03:42 PM  | View count: 35
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 09/06/2018 | 11:41 AM  | View count: 60
Xem nội dung Quyết định tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN