CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 02/04/2018 | 02:40 PM  | View count: 122
Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/01/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy...

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020

Ngày đăng 30/03/2018 | 12:05 PM  | View count: 63
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2018 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố về...

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020

Ngày đăng 30/03/2018 | 11:41 AM  | View count: 45
Căn cứ Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2018 của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 31/8/2016 của UBND Thành phố về...

Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh năm 2018

Ngày đăng 30/03/2018 | 11:25 AM  | View count: 58
Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2018 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng...

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 23/03/2018 | 04:59 PM  | View count: 56
Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 12/3/2018 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 23/03/2018 | 11:08 AM  | View count: 237
Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban...

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới" trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 23/03/2018 | 10:44 AM  | View count: 85
Thực hiện Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 27/01/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban...

Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 21/03/2018 | 08:58 AM  | View count: 76
Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động...

Kế hoạch Tiêm phòng vắc xin dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2018

Ngày đăng 20/03/2018 | 02:57 PM  | View count: 593
Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 07/02/2018 của UBND quận Cầu Giấy về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và động vật thủy sản trên địa...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2018 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 16/03/2018 | 03:04 PM  | View count: 72
Thực hiện Văn bản số 1719/STNMT-TNN ngày 09/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng...