CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2020

Ngày đăng 22/04/2020 | 10:47 AM  | View count: 39
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày đăng 20/04/2020 | 02:15 PM  | View count: 56
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2020

Ngày đăng 15/04/2020 | 01:10 PM  | View count: 5
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 15/04/2020 | 11:28 AM  | View count: 44
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH