CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch hành động thực hiện chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình đến năm 2030

Ngày đăng 01/07/2021 | 04:27 PM  | View count: 27
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của quận Cầu Giấy giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 29/06/2021 | 09:17 PM  | View count: 64
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tổ chức diễn tập công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quận Cầu Giấy năm 2021

Ngày đăng 28/06/2021 | 08:39 AM  | View count: 17
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

Ngày đăng 26/06/2021 | 11:31 PM  | View count: 83
Xem nội dung chi tiết

Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 24/06/2021 | 03:26 PM  | View count: 119
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2030

Ngày đăng 24/06/2021 | 03:24 PM  | View count: 55
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Ngày đăng 13/06/2021 | 03:28 PM  | View count: 2
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN