CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Ngày đăng 14/04/2020 | 10:18 AM  | View count: 240
Ngày 13/4/2020, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 71-HD/BTGQU về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin...

Kế hoạch phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 07/04/2020 | 11:32 AM  | View count: 78
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quận Cầu Giấy ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân

Ngày đăng 06/04/2020 | 05:27 PM  | View count: 174
Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy vừa ký  Quyết định số 841/QĐ-UBND   ngày 06/4/2020 ban hành Quy chế cung cấp ...

Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 03/04/2020 | 01:20 PM  | View count: 61
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2020

Ngày đăng 03/04/2020 | 11:44 AM  | View count: 35
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của UBND quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 01/04/2020 | 02:45 PM  | View count: 50
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công văn số 350/UBND-TCKH ngày 31/3/2020 của UBND quận Cầu Giấy về việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 01/04/2020 | 02:31 PM  | View count: 22
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Kế hoạch công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2020

Ngày đăng 01/04/2020 | 10:42 AM  | View count: 7
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN