CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 01/2024 lần 1)

Ngày đăng 02/02/2024 | 01:10 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 09/2023 lần 1)

Ngày đăng 21/09/2023 | 04:46 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 08/2023 lần 1)

Ngày đăng 03/08/2023 | 05:08 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 07/2023 lần 3)

Ngày đăng 26/07/2023 | 05:41 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 07/2023 lần 2)

Ngày đăng 19/07/2023 | 04:47 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 7 năm 2023 lần 1)

Ngày đăng 17/07/2023 | 06:41 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 06/2023 lần 1)

Ngày đăng 01/06/2023 | 10:35 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 05/2023 lần 1)

Ngày đăng 30/05/2023 | 05:35 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ  

Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 13/04/2023 | 03:46 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 01/2023 lần 1)

Ngày đăng 16/01/2023 | 03:50 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (Tháng 10/2022 lần 2)

Ngày đăng 26/10/2022 | 03:51 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 10 năm 2022 lần 1)

Ngày đăng 24/10/2022 | 08:10 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 9 năm 2022 lần 1)

Ngày đăng 23/09/2022 | 06:11 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 8 năm 2022 lần 1)

Ngày đăng 18/08/2022 | 10:08 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 7 năm 2022 lần 1)

Ngày đăng 26/07/2022 | 02:38 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 6 lần 1 năm 2022)

Ngày đăng 03/06/2022 | 03:47 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 3 năm 2022)

Ngày đăng 31/05/2022 | 03:51 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 2 năm 2022)

Ngày đăng 30/05/2022 | 03:53 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 1 năm 2022)

Ngày đăng 19/05/2022 | 10:36 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 2 lần 1 năm 2022)

Ngày đăng 23/02/2022 | 02:29 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ