CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 6 lần 1 năm 2022)

Ngày đăng 03/06/2022 | 03:47 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 3 năm 2022)

Ngày đăng 31/05/2022 | 03:51 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 2 năm 2022)

Ngày đăng 30/05/2022 | 03:53 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 5 lần 1 năm 2022)

Ngày đăng 19/05/2022 | 10:36 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin bản công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 2 lần 1 năm 2022)

Ngày đăng 23/02/2022 | 02:29 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 11 lần 3 năm 2021)

Ngày đăng 19/11/2021 | 09:06 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 11 lần 2 năm 2021)

Ngày đăng 10/11/2021 | 10:47 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin cống bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 11 lần 1 năm 2021)

Ngày đăng 04/11/2021 | 06:02 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 10 lần 2 năm 2021)

Ngày đăng 04/11/2021 | 04:58 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Thông tin công bố sản phẩm của hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất (tháng 10 lần 1 năm 2021)

Ngày đăng 22/10/2021 | 03:19 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Đăng tải công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực Kinh tế

Ngày đăng 07/07/2021 | 06:17 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG KINH TẾ

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 6 năm 2021

Ngày đăng 03/06/2021 | 05:59 PM
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG KINH TẾ

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 4 lần 1 năm 2021

Ngày đăng 09/04/2021 | 02:13 PM
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 02 lần 1 năm 2021

Ngày đăng 25/02/2021 | 02:07 PM
Xem nội dung tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 1 lần 2 năm 2021

Ngày đăng 22/01/2021 | 04:48 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 1 lần 1 năm 2021

Ngày đăng 19/01/2021 | 04:51 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ

Thông tin bản công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 12 lần 1 năm 2020

Ngày đăng 28/12/2020 | 03:17 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ QUẬN

Danh sách các cơ sở đăng ký hộ kinh doanh lĩnh vực Văn hóa Thông tin trên địa bàn quận tháng 10/2020

Ngày đăng 25/11/2020 | 01:00 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Thông tin công bố các sản phẩm của các hộ kinh doanh ngành nghề sản xuất tháng 9 năm 2020

Ngày đăng 22/09/2020 | 02:36 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG KINH TẾ