CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

21/07/2020 | 05:12 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020

17/07/2020 | 04:46 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý II năm 2020

17/07/2020 | 04:42 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý I năm 2020

15/04/2020 | 03:45 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý IV năm 2019

20/01/2020 | 11:06 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2019

20/01/2020 | 09:03 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2020

27/12/2019 | 04:39 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận năm 2020

25/12/2019 | 03:26 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý III năm 2019

17/10/2019 | 10:57 AM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý II năm 2019

08/10/2019 | 10:36 AM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2019

07/10/2019 | 10:29 AM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý I năm 2019

02/10/2019 | 10:25 AM
Xem nội dung tại đây PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2018

26/09/2019 | 01:39 PM
Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND quận Cầu Giấy về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm...

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019

26/12/2018 | 04:05 PM
Quyết định số 3429/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách quận năm 2019. ...

Công khai thuyết minh dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận Cầu Giấy năm 2019

26/11/2018 | 09:37 AM
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Công khai thuyết minh tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách Nhà nước quý II năm 2018

13/07/2018 | 06:15 PM
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quyết định về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2017

29/06/2018 | 06:05 PM
Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND quận Cầu Giấy về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm...