CÔNG TÁC ĐẢNG

Hiệu quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Ngày đăng 17/08/2018 | 23:40  | View count: 2192

Nhận thức sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm, chủ trương của Đảngvề công tác dân vận, thời gian qua, các tổ chức trong hệ thống dân vận quận Cầu Giấy luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Phong trào thi đua  "Dân vận khéo" được triển khai sâu rộng trong cả hệ thống chính trị quận đã tạo sự đồng thuận giữa đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Các tập thể và cá nhân đăng ký thực hiện mô hình, điển hình “ Dân vận khéo ” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị các cấp. Việc thực hiện các mô hình  “Dân vận khéo” có hiệu quả đã tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn quận. Năm 2017, Quận ủy đã tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện phong trào thi đua “ Dân vận khéo ” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn quận, kịp thời ghi nhận, biểu dương 22 tập thể và 16 cá nhân đạt danh hiệu điển hình “ Dân vận khéo ”, đồng thời nhân rộng những tấm gương điển hình của phong trào, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” huy động được sự tham gia tích cực của nhân dân, vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người lao động; vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện các chủ trương của thành phố, của quận. Chính quyền các cấp đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế phục vụ đời sống dân sinh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Trong lĩnh vực văn hóa- xã hội, phong trào “Dân vận khéo” được tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý đô thị, chỉnh trang đường phố, chống ùn tắc giao thông, vệ sinh môi trường…, đặc biệt là những vấn đề dân sinh bức xúc. Những kết quả đạt được đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tạo niềm tin trong nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn quận. Từ phong trào thi đua đã xuất hiện một số tập thể và cá nhân điển hình: MTTQ quận với mô hình “Dân vận khéo” trong công tác hòa giải; Đoàn Thanh niên quận với mô hình “Dân vận khéo” trong công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố; Chi bộ số 40 - Đảng bộ phường Trung Hòa với mô hình  triển khai có hiệu quả các đợt vận động nhân dân tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ và hỗ trợ thiên tai, vận động và tuyên truyền thực hiện chỉnh trang đô thị, xây dựng đơn vị văn hóa, phòng chống dịch bệnh; Hội LHPN phường Quan Hoa với mô hình “Góc xanh” nhằm tạo không gian xanh tại các khu vui chơi công cộng trên địa bàn, góp phần xây dựng quận ngày càng xanh - sạch - đẹp, văn minh, hiện đại; Hội LHPN phường Dịch Vọng với mô hình vận động các gia đình hội viên phụ nữ trong diện GPMB thuộc dự án đường Trần Đăng Ninh kéo dài sớm bàn giao mặt bằng, không có hộ nào phải cưỡng chế;…

Trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, BCH Quân sự và Công an quận đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quốc phòng toàn dân, từ đó giúp nhân dân thấy được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với công tác quốc phòng – an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức tuyển chọn, gặp mặt, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng và đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, gắn việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" với tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Dân vận khéo trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị được thể hiện thông qua các hoạt động: giám sát về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy với nhân dân, duy trì, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính… Qua triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", các cấp uỷ đảng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, xây dựng các nghị quyết sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh, các vấn đề phát sinh liên quan đến đời sống dân sinh, công tác Tôn giáo và công tác GPMB trên địa bàn quận, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong Đảng.

Từ thực tế phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn quận, có thể khẳng định đây là chủ trương đúng đắn nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác dân vận, đồng thời từng bước phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của nhân dân; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân quận Cầu Giấy tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua "Dân vận khéo" tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đặc biệt là tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng.

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác dân vận của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở, trọng tâm là công tác dân vận chính quyền. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh, không để xảy ra các điểm nóng, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn quận.

Ba là, chú trọng nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; đa dạng hoá các hình thức tập hợp hội viên; Nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục hướng về cơ sở; coi trọng công tác thu hút, tập hợp và phát triển đoàn viên, hội viên. Gắn việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra.

Bốn là, tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; tích cực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả của phong trào.

Năm là, trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện phong trào, các cấp, các ngành, các đoàn thể tiến hành điều chỉnh, bổ sung nội dung thi đua cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt.

Một số hình ảnh:

Đoàn viên thanh niên quận tham gia bóc, xóa quảng cáo trái phép, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường phố

"Góc xanh" của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Quan Hoa

BAN DÂN VẬN QUẬN ỦY